ላዛ ትግርኛ Laza Tigrigna
Welcome
Login / Register

ማይክል ጃክሰን ንዘክሮ

ብ1958 እተወልደ ማይክል ጃክሰን፡ ገና ወዲ 6 ዓመት እንከሎ’ዩ፡ ምስ ኣርባዕተ ኣሕዋቱ ብምዃን ‘ጃክሰን ፋይቭ’ እትብል ጉጅለ ሙዚቃ ኣቑሞም። ወዲ 13 ዓመት ምስ ኮነ ከኣ፡ ሙዚቃ ብሶሎ ክጻወት ጀሚሩ። ምስ ኣሕዋቱ ኮይኑ’ውን ሓሙሽተ ኣልቡማት ኣሕቲሙ። እቲ ዝሓየለ ድምጻዊ ናይ’ታ ጉጅለ ምዃኑ ከመስክር ከኣ ግዜ ኣይወሰደሉን። ማይክል ጃክሰን፡ ኣብ 1982 ዘሕተማ “ትሪለር’ እትብል ኣልቡሙ፡ ብብዝሒ ሽያጥ፡ (ልዕሊ 65 ሚልዮን ቅድሓት)፡ “እታ ናይ ወትሩ ዝበለጸት ኣልበም’ ክትብሃል በቒዓ። ትሪለር ሻድሸይቲ ኣልቡሙ ኮይና፡ በዛ ኣልቡም ጥራይ ሸውዓተ ግራሚ ኣዋርድ፡ ሸሞንተ ድማ ሽልማት ሙዚቃ ኣመሪካ ረኺቡ። እቲ ዝንኣሰ ናብ’ዚ ሽልማት ዝበቕዐ ሙዚቀኛ ዝብል ካልእ ተወሳኺ ሽልማት’ውን ረኸበ። እዛ ደርፊ ን37 ተኸታተልቲ ሰሙናት፡ ኣብ ቢል ቦርድ ኣብ ቁጽሪ ሓደ ተሰሪዓ። ን80 ተኸታተልቲ ሰሙናት ድማ ምስ ቀዳሞት 10 ተሰሪዓ። እታ ቀዳመይቲ ምስ ቀዳሞት 10፡ ሸውዓተ ደርፍታት ዘሳተፈት ኣልቡም ድማ ኮነት። ኣብ 1983 ከምኡ’ውን 84 ከኣ፡ ተወሰኽቲ ማእለያ ዘይብሎም ሽልማታት ረኸበት። ነዛ ደርፊ ዝተሰርሓላ ናይ 14 ደቓይቕ ቪድዮ ሙዚቃ እውን፣ “ዓቢ ዝላ ኣብ ባህሊ ኣመሪካ” እናተባህለት፡ ኣብ ጥበብ ሳዕስዒት ብዙሕ ምንቅስቓስ ፈጠረት። ከም መጽሓፍ፡ መጽሄት ወይ ናይ ሲነማ ትኬት ዘይኮነት ትሽየጥ ኔራ ድማ፣ ከም መሰረታዊ ድልየታት እያ ተሸይጣ። ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ፊልም ኣመሪካ ከኣ ኣተወት። እዛ ቪድዮ፡ እታ እንኮ ኣብ መዝገብ ፊልምታት ዝኣተወት ቪድዮ ክሊፕ እያ። ኣብ 1985 ድማ እታ ዝበለጸት ቪድዮ ክሊፕ ተባሂላ ግራሚ ረኸበት። ዳርጋ ምልእቲ ዓለም ከኣ በዛ ክሊፕ ክትዛረብ ጀመረት። መጽሄት ታይም፡ “እቲ ናይ ሕልሚ ኣእጋር ዝውንን ሳዕሳዓይ” ብምባል፡ ናይ ኩሎም ኣውድዮታትን ቪድዮታትን ንጉስ ሰየመቶ። ኒዮርክ ታይምስ’ውን፡ “ኣብ ዓለም ሙዚቃ ፖፕ፡ ማይክል ጃክሰን እንተሃልዩ፡ ኩሉ ሰብ ኣብ’ቲ ዓለም ኣሎ” ክትብል ጸሓፈትሉ። ኣብ መስከረም 2001፡ ማይክል ጃክሰን ከም ናይ ሶሎ ተጻዋታይ ዘሕለፈን ግዚያት መበል 30 ዓመቱ ንምጽንባል ክልተ ዓበይቲ ኮንሰርት ኣዳለወ። ኣብ’ቲ ቀዳማይ ምርኢት፡ ከም ኣሸር፡ ሞኒካ፡ ዊትኒ ሆስተን ዝኣመሰሉ ብዙሓት ሙዚቀኛታት’ውን ተሳተፍዎ። ማይክል ድማ፡ ካብ 1984 ንድሓር ንመጀመርታ ግዜኡ ኣብ ሞንጎ ኣሕዋቱ ኮይኑ ናብ መድረኽ ደየበ። እቲ ካልኣይ ምርኢት ኣብ ድሮ ‘ሰፕተምበር ኢለቨን” እዩ ዝነበረ። ኣብ 2002 ድማ፡ ኣብ መበል 22 ኣመሪካን ሙዚክ ኣዋርድ፡ “ዝበለጸ ሙዚቀኛ ናይ’ዚ ዘመን’ ዝብል ሽልማት ተቐበለ። ብ’ንጉስ ፖፕ’ ዝፍለጥ ማይክል ጃክሰን፡ ብሙዚቃኡ ጥራይ ዘይኮነስ፡ ብሳዕስዒቱ’ውን መዘና ኣይተረኽቦን። ሙንወከር እና ተባህለ ዝግለጽ ማይክል፡ ዋላ’ኳ ንቕዲ ሙንዎክ ባዕሉ ኣይምሃዞ፣ ናብ ጥርዚ ጽባቐ ዘብጽሖ ግን ንሱ’ዩ። ሕሉፍ ሓሊፉ፡ ዝኾነ ሰብ ክገብሮ ዘይክእል፡ ኣንጻር ስሕበት መሬት 45 ዲግሪ ቈይሙ ክስዕስዕ ተራእዩ’ዩ። “ናይ ኩሎም ወለዶታት ዝበለጸ ሳዕስዓይ” ዝብል መዓርግ ከኣ ተዋህቦ። ውልቃዊ ህይወት እዚ ንጉስ ፖፕ ዝኾነ ዘያማይ፡ ድምጻዊን ተላሃይን፡ ኩሉ ብሕሜታታት ዝተጎብአ’ዩ። ካብ ግዳማዊ ትርኢቱ ክሳብ ናይ ሓዳር ህይወቱ፡ ንጋዜጣታት ግርም ወሬአን እዩ። እቲ ኣፍሪቃዊ-ኣመሪካዊ መልክዕ ዝነበሮ ማይክል፣ ካብ 80ታት ንደሓር ግን ሕብሪ ገጹ ካልእ መልክዕ ክሕዝ ጀመረ። ጋዜጣታት ኣመሪካ ከኣ፡ ኮነ ኢሉ ብመብጣሕቲ ከምዝቐየሮ ከጋውሓ ጀመራ። ንሱ ግን፡ ሃንደበት ብምኽንያት ሕማም ከምዝተቐየረ እዩ ዝምጉት። ዋላ’ኳ ብዙሓት ናይ ሕክምና ክኢላታት’ውን ምስ ናቱ መጎት ዝሰማምዑ እንተኾኑ፡ ቅርጺ ኣፍንጫኡ፡ ከንፈሩን መንጋግኡን ብመብጣሕቲ ከምዝቐየሮ ግን ዘካትዕ ኣይኮነን። ጸጉሪ ርእሱ’ውን፡ ኣብ መድረኽ ከሎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ስለ ዝላሕልሐ፡ ሰብ ሰርሖ ጸጉሪ ተሰኪሙ እዩ ዘሕልፎ ዝነበረ። ብሰንኪ’ዚ ተደጋጋሚ ሕማምን ሓደጋን ከኣ፡ ወትሩ ምስ ከኒናታት እናተቓለሰ እዩ ኣሕሊፍዎ። ኣብ መወዳእታኡ እውን፡ ማለት 25 ሰነ 2009፡ ብሰንኪ ብዝሒ መድሃኒት (ኦቨር ዶዝ) እዩ፡ ካብ’ዛ ዓለም ሃንደበት ተፋንዩ። ኩለን ወብሳይታት ብዛዕባኡ ብብዝሒ ብምጽዓነን ድማ፡ ኣብ መስመር (ማለት ኮኔክሽን) ዛሕሊ ተራእየ። ጉግል ከኣ ዝኾነ ንማይክል ጃክሰን ዝምልከት ሕቶ ወይ ሰርች፡ ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ደው ኣበሎ። ኣብ ትዊተር’ውን 5 ሽሕ ሰባት ኣብ ሓንቲ ደቒቕ ትዊት ብምግባሮም፡ ኣብ ታሪኽ ፍሉይ ብዝሒ ኮይኑ ክምዝገብ እንከሎ፡ ኣብ መስመር ድማ ምጭንናቕ ተራእየ። ኣብ ታሪኽ ዊኪፒድያ ተራእዩ ዘይፈልጥ፡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰዓት፡ ሓደ ሚልዮን ሰባት ንታሪኽ ማይክል ጃክሰን ዝምልከት ጽሑፍ ብሓንሳብ ከፊቶም ኔሮም። ክሳብ ሎሚ ድማ ኣብ ታሪኽ ኢንተርነት ዝልዓለ ክብረ ወሰን ሒዙ ይርከብ። mtv እውን ናይ ሰሙን መደባታ ወፈየትሉ። ናብ’ቲ ቀብሪ ንምስታፍ 1.6 ሚልዮን ሰባት ትኬት ክቀዳደሙ ተራእዮም። ኣብ ኣመሪካ ጥራይ ድማ ልዕሊ 30 ሚልዮን ሰባት ብመራኸቢ ብዙሓን ተኸታቲሎሞ። ክንድዚ ብዝሒ ኣብ ቀብሪ ዶናልድ ረይጌንን ንግስቲ ድያናን ጥራይ እዩ ተራእዩ። “ናይ ኩሎም ወለዶታት ዝበለጸ ሳዕሳዓይ” እናተባህለ ዝግለጽ ማይክል፡ ኣዝዩ ሓፋር ብምዃኑ፡ “ካብ መድረኽ ምስ ወረደ ከተለልዮ ኣጸጋሚ እዩ” ተባሂሉ እዩ ዝጥቀስ ዝነበረ።

 (ኣማነኑኤል በርሀ)

 


Post your comment

Comments

Be the first to comment

Related Articles

RSS